BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 27/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
20
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng
00 8                       1         1                 1       1       1       1                 1     1                   00
01 10                               1           1   1       1           1                         1 1   1 1             1   01
02 12       1       1                                 1     1               1               1       1 1   1 1       1   1   02
03 6     1                             1             1               1                       1                 1           03
04 9         1       1       1   1           1   1   1                       1         1                                   04
05 14             1         1     1                     2 1               1     1       1   1     1     1     1       1     05
06 10           1 1           1                         1         1   1       1       1                                 1 1 06
07 8 1   1           1   1         1                                   1               1                   1               07
08 13                   1         1   1                 1       1       1 1     1 1       1 1 1             1               08
09 13       1           1             1             1   1       1     1         1               1 2   1     1               09
10 11           1     2           1                                   1   1       2     1                     1 1           10
11 6         1                                               1       1     1     1       1                                 11
12 10 1               1   2               1   1               1 1                                 1             1           12
13 13               2                     1 1   1         1             2   1                         2   1         1       13
14 17                   1     1 1 1 1 1 1   1         1         1         1   1     1   1       1                   1   1   14
15 12       1   1 1                               1             1 1       1                   1 1     1       1   1         15
16 13     1           1 2 1   1           1                 1                 1           1                   1 1 1         16
17 14 1                                     2         1           2   1     1         1   1     1     1         1 1         17
18 12       1       2                   1     1     1       1                     1         1           1             1   1 18
19 13       1                         1               1 1       1                   1     1 1   2             1       1 1   19
20 7           1                             1             1       1                           1             1   1         20
21 7                       1                                 1   1                       1 1           1     1             21
22 7                           1             1 1                           1                         1   1     1           22
23 7   1             1                       1 1     1                                                 1                 1 23
24 12   1       1                 1 1     1       1     1   1   1                               1     1       1             24
25 16                       1     1     1       1     1     3       2       1   1               1 1               1       1 25
26 14   1       1       1 1   1                     1         1           1   1       2     1   1           1               26
27 16   1     2           1 1           1       1 1       1   1       1     1   1     1     1                   1           27
28 8     1       1     1                   1         1   1   1                                                       1     28
29 11           1         1     1     1               1                     1     1 1                   1   1             1 29
30 10       1                   1       1     1     1   1       1                               2             1             30
31 14 1   1                                     2   1   1     1 2 1                       2   1       1                     31
32 17   1       1       1   2   1 1               2   1   1                 1         1 1     2     1                       32
33 11                           1       1       1 1                         1                       2     2           1   1 33
34 15 1 1   1             1         2   1         1                                           1       1   1 1       1 1 1   34
35 11     1       1     1 1                         1                 1   1                       1           1     1   1   35
36 9     1 1         1       1                                               1 1                 1 1         1             36
37 10 1 1     1                                   1 1             1       1                           1 1         1         37
38 17           1       1         2                   1     1   1 2       1             1   1       1   1   1     1     1   38
39 8         2                                         1                                             1   1 1 2             39
40 13                       2   1           1         1       2         2               1   1 1             1               40
41 7                                     1 1 1                                 1           1       1 1                     41
42 10 1                           1         1         1     1           1                 1   1   1                 1       42
43 6   1   1     1                               1                                                     1           1       43
44 9   1                               1 2                                               1               2 1         1     44
45 12     1   1     1   1                           1               1       1       1     1             1         1     1   45
46 9     1       1                                         1             1     1     1       1                 1 1         46
47 16   1             1       1   1     1         1           1 1   1         1   1 1   1           1       1         1     47
48 7     1   1     1                 1       1                                               1                         1   48
49 7   2                             1     1           1                                                 1         1       49
50 13     1       1 1         1       1 1                       1 1         1 1                                 1   1     1 50
51 12                               1     1   2   1 2                   1 1             1                       1         1 51
52 12     1 1     1             1 1 1                     1 1                   1     1                   1             1   52
53 7                               1     1                       1 1     1                                 1   1           53
54 15       1   1   2                       1             1         1               3 1     1                     1 2       54
55 10         1         1 1           1             1 1   1                                         1                   2   55
56 6                         1       1                   1                   1               1           1                 56
57 12       1     1           1 1   1           1             1               1     1             1                 1 1     57
58 10             1         1   1                                         2 1         1         1                 1   1     58
59 9       1         1     1                             1       1     2       1                     1                     59
60 9                 1         1       1                   1 1           1                       1               1   1     60
61 12   1   1     1           1     1           1                           1 1   1             1                     2     61
62 9   1               1 1 1                                   1                   1 1             1 1                     62
63 8             1   1                                             1 1                   1         1     1       1         63
64 9   1                   1   3       1         1               1       1                                                 64
65 11     1     1       1                     1 1                       1 1               1         1       1       1       65
66 9 1               1   1                                         1   1               1         1 1                   1   66
67 6                                                   2           1             1                 1                 1     67
68 9   2                 1               1 1           1                   1     1                             1           68
69 6 1                                         1                   1 1                   1 1                               69
70 10                             1 1                 1   2     1                     1         1   1             1         70
71 11 2               1             1 1 1     1   1             1           1   1                                           71
72 7                                         1   1       1 1                                 1     1             1         72
73 15   1       1           1 1             1   1             1               1           1   1       1     1 1     1   1   73
74 8         1       1       1 1         1                 1                 1                                           1 74
75 13     1         1                     1   1     1 1               1             1 1         1             1       1   1 75
76 8           1                                       1     1     1           1 1                     1       1           76
77 8 1   1                         1         1                     1 1                   1             1                   77
78 15 1           2     1     1                                       1 1     1   1 2             1     1           2       78
79 7         1     1               1                     1                                 1                 1   1         79
80 7                     2               1       1                                   1             1           1           80
81 11               1   1           1               1         1     1           1     1                   1       1     1   81
82 13           1             1 1 1   1         2       1             1       1         1                         1 1       82
83 10       1   1   1           1     1       1             1         1           1                                       1 83
84 9                   1         1                     1           1             1 1           1     1   1                 84
85 12 1           1 1           1 1       1                   1         1       1       1 1           1                     85
86 12       2 1     2                     1                         1                       1     1     1   1             1 86
87 5     1                                                             1       2       1                                   87
88 9           2         2           1                           1               1         1     1                         88
89 7 1           1                         1             1                         1                           1         1 89
90 11     1 1                         1   1 1 1                                   1 1                           2       1   90
91 9 1                   1       1     1 1                         1                           1       1   1               91
92 8         1 1                       1   1                           1                                   1 1         1   92
93 11 1   1           1     1                     1 1     2       1   1                       1                             93
94 16             1         1         1   1               1 1     2 1     1 1   1       1   1 1                           1 94
95 19 1       1     1 1       1                                   1   1     1 1   1 2 1   1   1   1     2             1     95
96 13         2         1   1       1   1                     1                       1 1                 2   1       1     96
97 15         1             1 1         1   1   2 1             1             1   1         1     1                       2 97
98 5                 1             1       1         1                                                             1       98
99 17                         1       1     1       3         1       1       1       1 2     1                 1     1   2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
20
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng