BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 20/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9           1         1                 1       1       1             1     1 1                     1                   00
01 13         1   1     1     1                             1 2           1       1     1     2       1                     01
02 8                       1                     1 1     1       1                                 1           1       1   02
03 6                 1                                           1             1                     1 1     1             03
04 4                                                         1                             1                     1       1 04
05 5 1                                   1                                   1       1                               1     05
06 13       1   2           1         1               1     1     1   1             1             1                 1 1     06
07 13 1         1                     1       1         2 1         1                   1             1   1   1           1 07
08 11         1   1                 1     1 2               1               1 1           1   1                             08
09 9                       1                       1 1 1                 1       1   2                         1           09
10 15 1   1                                     1   2                           1 1   2   1     1   1               1     2 10
11 11 1         1 1   1         1                                   2     1 1                       1             1         11
12 11   1 1       1     1                           1 1           1                       1 1             1               1 12
13 9                       2                                     1   1                   1   1         1               2   13
14 8                 1     1 1   1     1                             1 1                     1                             14
15 15                       1 1         1 2   1         1   1 1                               1     1 1         1   1 1     15
16 9   1                 1 1     1         1                                               1   1             1           1 16
17 7                             1                 1                             1 1           1 1       1                 17
18 13 1 1 1       1     1 1           1           1                         1                           1       1       2   18
19 14   1   1   2                                       1     1       1           1       2       2     1       1           19
20 10     1   1     1     1     1           1           1             1                               1             1       20
21 4               1   1                                 1     1                                                           21
22 12     1 1       1 1   1                                     1 1             2           1       1 1                     22
23 11     1         1 1           1           1     1       1   1               1                           1             1 23
24 15     1                   1   1           1         2 2         2         1         1             1     1       1       24
25 11               1 1     1           1 1                           1   1 1           1   1         1                     25
26 10                 1     1         1             1 1                       1     1               1       1       1       26
27 11                           1                           1   1     1           1   1 1     1             1     2         27
28 11       1       1                                         1 2   1   1         1               1           1       1     28
29 4       1                               1   1                                                                   1       29
30 14           2 2 2 1             1 1                 2             1                                 1       1           30
31 11 1           1 1           1                             1       1       1         1     1           1   1             31
32 12           1                     1             2       2           1     1         1               1   1       1       32
33 9       1   1                   1             1             1         1               1   1     1                       33
34 11       1                 1         1       1         1     1                 1                   1   1 1   1           34
35 10     1   1               1           1             1   1       1                       1                 1       1     35
36 19       1           1   1     1     1     1           1       1                 1 1 2     1   1   1 1     1 1         1 36
37 13               1   1       1           1               1 1       1     1             1           1   1 1     1         37
38 14     1   1                                                 1 2       1 1         3   1       1     1           1       38
39 13     1 1                     2                                 1     1 1   1 1     1           1             2         39
40 8                   1     1         1     1                     1   1                 1             1                   40
41 9   1   1                   1                 1 1   1     1                     1                 1                     41
42 10                 2     1       1               1     1                     1       1   1             1                 42
43 8                         1         1 2                               1                                 1   1     1     43
44 10   1 1     1               1                                   1   1           1 1           1         1               44
45 10                               1         1       1                 1                 1       1     1     1   1     1   45
46 14   1               1       1           3   2       1         2                 1                         1       1     46
47 7                         1                   1   1                               1     1               1             1 47
48 15 1 1   1       1             1   1         2       1 1                     1                 1           1   1     1   48
49 15     1   1 1 1               1 2           1   2                             1     1   1               2               49
50 11                   2 1             1   1               1       1                           1             1       1 1   50
51 4                   1                     1             1                                         1                     51
52 8 1   1           1                       1                                                 1             1 1     1     52
53 9               1                 1   1                       1       1 1         1         1 1                         53
54 11 1         1                                     2                                     1   1     1         1   1   2   54
55 5       1                                   1                       1     1                                   1         55
56 13   1   1       1         1   1   1         2                     1             1         1     1   1                   56
57 12                                 1     1                             2   2           2     2               1     1     57
58 17       1 2       2         2         1   1       1       1     1 1     1       1               1                 1     58
59 11 1                           1 1     1               1               1     1             1         1       1         1 59
60 9           1 1             1 1                             1                     1     1   1                         1 60
61 11   1 1             1               1             1       1         1   1                               1   1     1     61
62 10         1 1                               1       1 1     1         2                         1       1               62
63 12       1                           1 1                     1 1 1           1   1       1     1                   1   1 63
64 9       1                           1 1       1             1               1 1             1           1               64
65 7 1                     1     1                                         1           1                     1     1       65
66 12   1               1             1   1                     1               2 1 1     1               1               1 66
67 10               1     1           1 1     1   1       2                         1           1                           67
68 10                     1                                   1 1     1     1                   1     1 1   2               68
69 4   1 1                                                                                   1           1                 69
70 8                       1         1 1   1     1               1                     1         1                         70
71 10                             1                     1   1                       1 1     1   1         2               1 71
72 10         1               1 1             1 1 1               1           2           1                                 72
73 10             1       1         1     1           1           1                 1                   1   1       1       73
74 8                   1   1               1                           1   1 1                                   1       1 74
75 7                           1             1 1         1       1                                           1         1   75
76 11                       1                     2     1   1                 1 1 1 1         1                     1       76
77 16   1         3     1   1               1 1 1     1     1           1         1 1                     1   1             77
78 11       1         1   1               1       2                                 1 1                   1           2     78
79 11         1           1         1     1                                   1 1       1   1 1                   1     1   79
80 9             1 1           1   1       1                 1                       1 1           1                       80
81 6       1 1                         1           1 1                                                                 1   81
82 8     1         1   1                                                                 1 1 1     1               1       82
83 12 1 1     1     1                                                 1 1     1                   2             1   1   1   83
84 6 1 1                 1         1 1                                                         1                           84
85 14 1                         1   2 2           1                           1         2               1 1           1 1   85
86 14         1                 1       1     1       1                     2               1         1         2 1     2   86
87 5         1                     1                                                         1     1         1             87
88 12             1           1     1       1           1           1   1 1                     1   1               2       88
89 15                 1   1   1           1   1 1     1   1     2                 1               1   1   1           1     89
90 12     1           1       1   1 1         1       1       1             1                       1         1 1           90
91 20 1               1       1 1 1               1 1 1         1   2   1     1 1 2         2       1     1                 91
92 11 1   1               1     1 1                 1                 1 1   1                                     1 1       92
93 12 1       1                         1         2           1                 1               1     1   1   1           1 93
94 8 1                 1 1   1                           1                                   1   1                   1     94
95 15   1     1     1                       1   2           1 2         1                               1 1       1     1 1 95
96 11         1 1         1             1         1           1     1       1             1                       2         96
97 13           1 1   1   1                           1     1         1 1     1       1   1       1               1         97
98 16             1       1 1 2       1       1           1         1 1 1 2                     1   1                     1 98
99 12   2               1           1 1 1                 1       1   1 1           1                   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng